logo-sbonder
Thứ Hai, 26/10/2020
Tìm kiếm trái phiếu
STT
Mã trái phiếu
Bảo lãnh phát hành
Giá trị (vnd)
Phát hành (vnd)
Thời hạn (tháng)
Lãi suất (%)
Mua tối thiểu (vnd)
1
iBondFix_12t
Trái phiếu iBond Bảo Việt
100,000
50,000 triệu
12
8.81
100 triệu
2
iBondFix_9t
Trái phiếu iBond Bảo Việt
100,000
50,000 triệu
9
8.64
100 triệu
3
iBondFix_6t
Trái phiếu iBond Bảo Việt
100,000
50,000 triệu
6
8.01
100 triệu
4
iBondFix_3t
Trái phiếu iBond Bảo Việt
100,000
50,000 triệu
3
7.41
100 triệu
5
iBondVar_12t
Trái phiếu iBond Bảo Việt
100,000
50,000 triệu
12
8.51
100 triệu
6
iBondVar_9t
Trái phiếu iBond Bảo Việt
100,000
50,000 triệu
9
8.34
100 triệu
7
iBondVar_6t
Trái phiếu iBond Bảo Việt
100,000
50,000 triệu
6
7.61
100 triệu
8
iBondVar_3t
Trái phiếu iBond Bảo Việt
100,000
50,000 triệu
3
6.91
100 triệu
9
iBondVar_1t
Trái phiếu iBond Bảo Việt
100,000
50,000 triệu
1
6.92
100 triệu