logo-sbonder
Thứ Tư, 08/07/2020
Lãi suất và lợi tức khi đầu tư trái phiếu
Kiến thức trái phiếu / 25/03/2020 03:54
Lãi suất của trái phiếu gồm những loại nào? Cách xác định lợi tức như thế nào cho nhà đầu tư trái phiếu?
Kiến thức cơ bản về Trái phiếu
Kiến thức trái phiếu / 24/03/2020 04:28
Trái phiếu là công cụ nợ dài hạn do Chính phủ hoặc doanh nghiệp phát hành nhằm huy động vốn dài hạn. Cùng tìm hiểu về các loại trái phiếu và một số thuật ngữ về trái phiếu
đọc nhiều